This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Шелкова Ніна Володимирівна

Учитель російської мови та зарубіжної літератури

Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення.

Методичні рекомендації

Вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх навчальних закладах

Ж. О. КОШКІНА

На сучасному етапі розвитку, модернізації та оновлення української освіт­ньої системи мовно літературна освіта є одним із пріоритетних напрямків.

У процесі навчання мов та літератур у сучасній школі необхідно орієнту­ватися на життєві потреби учнів; розвивати в них уміння вирішувати реаль­ні проблем, що виникають у різних життєвих ситуаціях; допомагати стати більш незалежними в своїх думках і діях, більш відповідальними і готовими до співробітництва з іншими людьми, що є умовою розвитку демократичного суспільства.

У 2017/2018 навчальному році вчителі-словесники загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням мовами національних меншин працюватимуть:

у 5—9 класах — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (із змінами);

у 10-11 класах — для 10-11-х класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими на­казом МОН України від 27.08.2010 № 834 (із змінами).

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними -- закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються ^ відповідним органом управління освітою. Варіант Типового навчального пла- X ну (з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, із __ вивченням двох іноземних мов тощо) навчальний заклад обирає самостійно . залежно від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів та їхніх батьків і з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з по- - глибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова національної меншини або така мова може вивчатися. У такому випадку під 2 час розроблення роб’очих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів: для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коле­гіумів і для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням (навчанням) мови(ою) національної меншини (у частині вивчення (навчання) мови(ою) національної меншини та «Літератури»).

Крім того, під час складання робочих Типових навчальних планів не­обхідно орієнтуватися на лист Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1/9-542.

Звертаємо увагу, що факультативи, групові та індивідуальні заняття про­водяться для окремих учнів або груп учнів. У разі цього в класному журналі або в окремому журналі зазначається, з яких навчальних предметів інварі­антної складової вони проводяться; склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, і ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради (див. лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчаль­ного року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

До змісту навчальних програм з мов і літератур національних меншин для учнів 5-9 класів, що введені до навчального процесу з 2013-2014 на­вчального року, внесено корективи та зміни, затверджені наказом Міністер­ства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Ці навчальні програми розроблено на основі Державного стандарту ба­зової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, і положень концепції «Нова укра­їнська школа» (2016 р.).

У змінених програмах розкривається роль мов і літератур національних меншин у формуванні ключових компетентностей і посилюється компетент- нісний підхід до їх вивчення; уточнено та деталізовано кількість навчальних годин на вивчення тієї чи іншої теми; спрощено окремі теми, що дублюють зміст освіти у відповідних лініях програм; вилучено матеріал, який певним чином дублюється в попередніх чи наступних класах; знято теми, які не від­повідають віковим особливостям учнів, або втратили свою актуальність, або вивчаються в курсі української мови та літератури тощо.

Зміст програм забезпечує компетентнісний підхід, який передбачає фор­мування ключових і предметних компетентностей.

Ключові (загальноосвітні) компетентності — це сукупність знань і нави­чок, яких потребує кожен учень як суб’єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального розвитку і самореалізації.

Предметна компетентність — це здатність учня успішно застосовувати сукупність знань і способів дій з певного предмета (мови чи літератури) під час уроку або згідно з життєвою ситуацією.

Під час планування навчальної діяльності, формулюванні цілей та на­вчальних завдань учитель має їх співвідносити із завданнями розвитку клю­чових і предметних компетентностей, які схарактеризовано у спеціальній таблиці в пояснювальних записках навчальних програм.

Структура навчальних програм для кожного класу містить такі компо­ненти:

  • пояснювальну записку;
  • зміст навчального матеріалу, який представлено в таблиці, що складаєть­ся з двох частин (у лівій — очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів з конкретизацією знаннєвого, діяльнісного й оцінно-цін­нісного компонентів, у правій — зміст навчального матеріалу навчання);
  • списку навчальної літератури.

Знаннєвий компонент — це перелік необхідних для засвоєння кожним учнем знань з тієї чи іншої мови та літератури, діяльнісний компонент — перелік кон­кретних умінь і навичок з мови та літератури, оцінно-ціннісний компонент — уміння, пов’язані з оцінкою (самооцінкою) на основі спостережень учнів.

Перелік ключових компетентностей співвідноситься з наскрізними ліні­ями: «Екологічна безпека і безперервний розвиток», «Громадянська відпові­дальність», «Здоров’я і безпека» і «Підприємливістьі фінансова грамотність».

Названі наскрізні теми мають стати засобом інтеграції ключових і пред­метних компетенцій, навчальних предметів і предметних циклів.

Навчальна програма не обмежує самостійності та творчої ініціативи вчите­ля в реалізації основних ліній змісту навчання мов і літератур національних меншин. За потреби вчитель може вносити певні корективи в орієнтований роз­поділ годин, зазначений у црограмі на вивчення розділів і тем.

У 2017-2018 навчальному році необхідно користуватися наступними на­вчальними програмами для 5-9 класів:

з мов національних меншин

<...>

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;

<...>

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу);

російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу).

<...>

У 10-11 класах учителі працюють за навчальними програмами поперед­ніх років (див. сайт Міністерства — www.mon.gov.ua).

Оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин у 5-9 класах здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин, що розміщені на офіційно­му веб-сайті Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 30.08.2013 № 1/9-592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання резуль­татів навчання російської мови та інших мов національних меншин для ви­користання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її» (www.mon.gov.ua); у 10-11 класах — відповідно до критеріїв оцінювання попередніх років.

У 9 класі в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням або ви­вченням мов національних меншин необхідно користуватися наступними підручниками, що отримали дозвіл на друк:

<...>

  1. «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загально­освітніх навчальних закладів (авт. Баландіна Н. Ф.);
  2. «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­кладів а навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загально­освітніх навчальних закладів (авт. Самонова О. І., Приймак А. М., Гай- даєнко І. В.);
  3. «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загально­освітніх навчальних закладів (авт. Коновалова М. В., Фефілова Г. Є.);
  4. «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загально­освітніх навчальних закладів (авт. Баландіна Н. Ф.);
  5. «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загально­освітніх навчальних закладів (авт. Самонова О. І., Крюченкова О. Ю.);
  6. «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загально­освітніх навчальних закладів (авт. Давидюк Л. В., Статівка В. І., Фідкевич О. Л.);
  7. «Російська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних за­кладів з навчанням російською мовою (авт. Викова К. І., Давидюк Л. В., Рачко О. Ф.);

<...>