This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Шелкова Ніна Володимирівна

Учитель російської мови та зарубіжної літератури

Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення.

Методичні рекомендації

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури
Рівні навчальних досягнень учнівБалиОцінювання навчальних досягнень учнів
Початко­вий1Учні відтворюють матеріал на елементарному рівні, нази­ваючи окремий літературний факт або явище.
2Учні розуміють навчальний матеріал на елементарно­му рівні його засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням.
3Учні сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного висловлювання (з допомогою вчителя).
Середній4Учні володіють літературним матеріалом на початко­вому рівні його засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення літературного явища без по­силання на текст.
5Учні володіють матеріалом та окремими навичками ана­лізу літературного твору, з допомогою вчителя відтворю­ють матеріал і наводять приклади з тексту.
6Учні володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з допомогою вчителя знаходять потрібні при­клади у тексті літературного твору.
Достатній7Учні володіють матеріалом і навичками аналізу літе­ратурного твору за поданим учителем зразком, наво­дять окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
8Учні володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя ви­правляють допущені помилки й добирають аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
9Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комп­лексного аналізу художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
Високий10Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комп- лексного аналізу літературного твору, виявляють почат­кові творчі здібності, самостійно оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють допущені по­милки, працюють з різними джерелами інформації, систе­матизують та творчо використовують дібраний матеріал.
11Учні на високому рівні володіють матеріалом, уміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють різноманітні явища куль­турного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
12Учні вільно володіють матеріалом та навичками тексту­ального аналізу літературного твору, виявляють особли­ві творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання на­бутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схиль­ність до літературної творчості.
Вимоги до оцінювання контрольних творів
РівеньБалиВимоги до оцінювання навчальних досягнень учнівГрамотність
Припустима кількість орфографіч­них і пунктуа­ційних по­милокПрипустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок
Почат­ковий1Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й ці­лісності, урізноманітнення по­требує лексичне та граматичне оформлення роботи15-16 і більше9-10
2Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризу­ється фрагментарністю, думки викладаються на елементарно­му рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення13-14
3Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідов­ніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлю­вання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й гра­матична будова висловлювання11-12
Серед­ній4Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характе­ризується певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та дру­горядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика 9-107-8
5За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мі­рою розкрито, проте вона потре­бує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим7-8
6За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням само­стійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точ­ніше добирати слова й синтак­сичні конструкції5-6
До­стат­ній7Учень (учениця) самостійно ство­рює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних су­джень текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдо­сконалювати вміння чітко висвіт­лювати тему, послідовно її ви­кладати, належно аргументувати основну думку45-6
8Учень (учениця) самостійно бу­дує достатньо повне, осмислене висловлювання, загалом ґрун­товно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх ко­ристь, проте ще має працювати над урізноманітненням словни­ка, граматичного та стилістич­ного оформлення роботи3
9Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; зага­лом розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати власну позицію і належно її аргументувати1+1
(негруба)
Висо­кий10Учень (учениця) самостійно бу­дує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдан­ня, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, робота від­значається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту13
11Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ура­ховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з дум­ками інших, уміє пов’язати об­говорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає пере­конливі докази для обґрунтуван­ня тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словни­ка, точністю слововживання, сти­лістичною єдністю, граматичною різноманітністю1
(негруба)
2
12Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням ви­словлювання відповідно до мов­леннєвої ситуації; повно, ви­черпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий пред­мет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи ін­шої позиції, використовує набу­ту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життє­вих проблем; робота відзначаєть­ся багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістич­ною довершеністю-1

Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

У процесі перевірки контрольних робіт учнів із зарубіжної літератури виявлені помилки позначають так:

  • у 5-11 класах — орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або ви­правляють, а на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (| — орфо­графічна, V — пунктуаційна, г — граматична); помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надпису­ючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточ­ному визначенні оцінки;
  • у 10-11 класах, особливо в класах філологічного напряму, зазначати лек­сичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стиліс­тичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки (логічні — втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні — неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рис­кою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л — лексична, с — стилістична, з — змістова помилки).

За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на 1 бал.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів.

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифме­тичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Оскільки за твір виставляється одна оцінка, то запис у роботах учнів матиме такий вигляд:

3-2: «10»
МО — 4-3: «7» =9 балів

Оцінюючи висловлення, ураховують наявність:

  1. орфографічних і пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації;
  2. лексичних, граматичних і стилістичних.

За письмове мовлення виставляють одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи співвідношення їх.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і сума.їх ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом,то вона закруглюється в бік більшого числа.

3-4: «7»
МО — 3-5: «8» = 8 балів

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем
КласКількість сторінок
5-й0,5-1,0
6-й1,0-1,5
7-й1,5-2,0
8-й2,0-2,5
9-й2,5-3,0
Орієнтовний обсяг письмового твору (рівень стандарту, академічний рівень)
КласКількість сторінок
10-й3,0-3,5
11-й3,0-3,5
Орієнтовний обсяг письмового твору (філологічний напрям: профіль — українська філологія)
КласКількість сторінок
10-й3,0-3,5
11-й3,5-4,5

Вимоги до виразного читання

  1. Відтворення емоційної насиченості твору (внутрішнє «бачення», робота творчої уяви читця — особливо поетичного тексту).
  2. Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту тексту, а. Уміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам.

Рекомендуємо вчителям самим визначати уривки прозових творів для вивчення напам’ять (один раз на рік).

Орієнтовна кількість слів для вивчення напам’ять уривків прозових текстів за класами
Клас567891011
Кількість слів50-6060-7070-8080-9090-100100-110110-120

Для вивчення уривка прозового тексту напам’ять краще вибирати пей­зажі, описи зовнішності (характеру) літературного героя чи описи інтер’єру (екстер’єру) будівлі.

Зазначаємо критерії оцінювання виразного читання напам’ять художніх творів (О. О. Ісаєва)
Рівні навчальних досягненьКритерії оцінювання
Почат­ковий1Учень монотонно читає на пам’ять лише окремі фрази ху­дожнього тексту.
2Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.
3Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок тво­ру зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.
Серед­ній1При читанні напам’ять твору учень допускає значну кіль­кість помилок різного характеру.
2Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними зміс­товими неточностями, порушенням правил техніки мов­лення.
3Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфо­епічними та змістовими огріхами.
До­стат­ній1При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко пере­дає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.
2Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими деклама­ційними огріхами.
3Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.
Висо­кий1Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять.
2Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи ін­дивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочита­ного.
3Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень вияв­ляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулюва­ти і висловити своє «надзавдання» (мету) читання твору.